ผักปลอดภัยคืออะไร?

จะดีแค่ไหนถ้าการกินผักในแต่ละครั้งไม่ได้ให้แค่ความรู้สึกว่ากำลังกินอาหารที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น แต่เป็นการกินผักที่มาพร้อมความรู้สึกวางใจและสบายใจ ว่าผักที่กินอยู่นั้นปลอดภัย แล้วแบบไหนล่ะ ที่จะเข้าข่ายว่านี่แหละคือ “ผักปลอดภัย”

ทำความเข้าใจกันง่ายๆ กับคำว่า “ผักปลอดภัย” นั้น คือผักที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้รู้ถึงที่มาที่ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งผลิตที่สามารถเช็คได้ว่า เป็นผักที่มาจากฟาร์มไหน และฟาร์มดังกล่าวเป็น ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีรูปแบบการปลูกที่ดีและเหมาะสม ทั้งในเรื่องการจัดการดินและน้ำที่ดี การคัดสรรเมล็ด พันธุ์ การควบคุมสารเคมี โรคและแมลง และมีการรักษา ปรับปรุง ดูแลให้การปลูกผักนั้นอยู่ในมาตรฐาน ความปลอดภัยห่างไกลจากการปนเปื้อนตั้งแต่ฟาร์มไปถึงโรงงานหรือไม่ รวมถึงมีการขนส่งที่เป็นระบบและ คงคุณภาพผักไว้ได้ดีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วยวิธีการใด

นอกจากนี้ “ผักปลอดภัย” ยังต้องเป็นผักที่ผ่านการคัดบรรจุในโรงงานที่เหมาะสม และการันตีได้ด้วย ระบบรับรองที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่ง เป็นระบบการจัดการและประกันคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวน การผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ