การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้าน ด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้น และเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้องสามารถดัดแปลง และขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำ ฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิต และความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจำหน่าย ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด
Agriculture and all kinds of agricultural professions always rely on many important factors, one of them is the principles of cultivation, and another one is to help increasing those principles. Once they are practiced to get produces, the ability of modifying and selling produces must be performed. Therefore, everything shall work consistently, diligence to produce, knowledge in the production, knowledge of subsistence and understanding of distribution. These all cognitions must be conducted harmoniously.
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐
A part of King’s speech on the occasion of the Committee of Agricultural Cooperative, Cooperative, Fishery Cooperative and members who receive fresh milk appeared before royalty at Royal Chitralada Projects on May 8th, 1987